Commit 6ee66310 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 2e34f3e1
......@@ -30,7 +30,9 @@
* [Ongelmat, jatkokehitysideat](#)
* [Yhteenveto](#yhteenveto)
# Sovelluksen yleiskuvaus
# Vaatimusmäärittely
## Sovelluksen yleiskuvaus
Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa työkaluvuokraussovelluksen prototyyppi,
joka aluksi toimisi vain paikallisesti. Vuokrausmenetelmä toimisi samalla periaatteella kun
......@@ -38,12 +40,12 @@ joka aluksi toimisi vain paikallisesti. Vuokrausmenetelmä toimisi samalla peria
asettamat työkalut, työkalun omistajan hintapyynnön mukaan. Käyttäjät pystyy kommentoimaan työkaluja
ja antaa 1-5 arvion käyttäjistä, joiden kanssa on suorittanut transaction.
# Kohdeyleisö
## Kohdeyleisö
Kohdeyleisö on kaikki henkilöt, joilla ei ole monipuolista työkalukokoelmaa. Eli todennäköisesti
kaupungeissa asuvat ihmiset.
# Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat
## Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat
* Microsoft Windows (Käyttöympäristö)
* Visual Studio 2017
......@@ -51,18 +53,18 @@ kaupungeissa asuvat ihmiset.
* C#
* MySql
# Käyttäjäroolit
## Käyttäjäroolit
## Asiakas
### Asiakas
Asiakas käyttää sovellusta vuoratakseen tai laittakseen vuokralle työkaluja.
## Ylläpitäjä
### Ylläpitäjä
Ylläpitäjä ylläpitää palvelua ja pitää huolta siitä, että työkaluja myöhässä palauttaneiden käyttäjätilit
laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
# Ominaisuudet
## Ominaisuudet
| Tunnus | Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
......@@ -76,9 +78,9 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
| FT08 | [ Työkalujen poistaminen ](../liitteet/f8_deletetool.md) | Pakollinen | |
# Käyttötapaukset
## Käyttötapaukset
## Tunnusten luominen ja kirjautuminen
### Tunnusten luominen ja kirjautuminen
```plantuml
@startuml
......@@ -105,7 +107,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
* Tunnusten luominen: Kerran per sähköposti
* Kirjautuminen: rajaton
## Työkalujen selailu, vuokraus, palautus ja poistaminen
### Työkalujen selailu, vuokraus, palautus ja poistaminen
```plantuml
@startuml
......@@ -139,7 +141,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
* Palautus: kerran per transaction
* Poistaminen: kerran per työkalu
## Työkalujen kommentointi
### Työkalujen kommentointi
```plantuml
@startuml
......@@ -166,7 +168,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
* Kommenttointi: rajaton
* Vastaaminen kommentteihin: rajaton
# Hyväksyntätestit
## Hyväksyntätestit
| TestiID | Kuvaus |
|:-:|:-:|
......@@ -177,7 +179,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
| AT05 | [Kommentointi](../liitteet/at6_comments.md) |
| AT06 | [Työkalun palautus](../liitteet/at7_returnatool.md) |
# Käsitemalli
## Käsitemalli
### Käsitteet
......@@ -200,7 +202,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
Rating --|> Transaction
@enduml
```
# Luokkamalli
## Luokkamalli
```plantuml
@startuml
......@@ -327,12 +329,12 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
@enduml
```
# Työnjako
## Työnjako
Samson Azizyan
Suunnittelu, XAML toteutus, code in behind, testit, Mysql database (Tietokannat kurssi)
# Työaika suunnitelma
## Työaika suunnitelma
* Viikko 11: MainWindow ja RegisterWindow sekä XAML että code in behind. User, Tool luokat, Mysql tietokanta (15h)
* Viikko 12: DB, MainPage XAML ja code in behind, DB, Mysql (10h)
......@@ -341,4 +343,26 @@ Suunnittelu, XAML toteutus, code in behind, testit, Mysql database (Tietokannat
* Viikko 15: Kaikkien ikkunoiden toimintojen parantamista, DB, CommentWindow XAML, Mysql näkymät (20h)
* Viikko 16: Rating Window, Testaaminen, debuggaaminen (10h)
Pakko myöntää etää aloin koodaamaan jo viikolla 11 ja tein tämän suunnitelman vasta viikolla 14.
\ No newline at end of file
Pakko myöntää etää aloin koodaamaan jo viikolla 11 ja tein tämän suunnitelman vasta viikolla 14.
# Loppuraportti
## Asennus
## Tietoa ohjelmasta
## Kuvaruutukaappaukset
## Mukana tulevat tiedostot
## Tietokanta
Tietokannan suunnittelin tietokannat opintojakson harjoitustyönä. Tietokannasta on luotu 2 versitota prosessin aikana.
### iTool tietokanta versio 1
### iTool lopullinen versio 2
## Ongelmat, jatkokehitysideat
## Yhteenveto
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment