Commit 712062c6 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 75900870
......@@ -433,6 +433,7 @@ pystyy täyttämään kaikki rekiströintikentät satunnaisilla arvoilla, tämä
<img src="images/itool_profile.JPG" alt="iTool v1" width="800">
* Profiili-ikkunassa nähdään 3 listaa: "Omat työkalut", "Omat vuokratut työkalut" ja "Omat transaktiot"
* Työkaluja tai transaktioita valitsemalla pääsee näkemään niiden tiedot iksityiskohtaisemmin
* Valitsemalla työkalu "Omat työkalut" listasta ja painamalla 'Delete' nappia voidaan poistaa työkalu kokonaan
* Valitsemalla työkalu "Omat vuokratut työkalut" listasta ja painamalla 'Space' nappia voidaan palauttaa vuokratun työkalun omistajalleen
* Valitsemalla transaktio "Omat transaktiot" listasta ja painamalla 'Space' nappia voidaan antaa transaktion toiselle osapuolelle arvion
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment