Commit 73ebece0 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent ce4201d7
......@@ -513,6 +513,11 @@ On olemassa kuitenkin muutamaa kehitysideaa.
* Täytyy implementoida sellainen toiminnallisuus, jolla sama käyttäjä ei voisi olla kirjautuneena moneella päätelaitteella samanaikaisesti
### Katselmoinnin aikana ilmestyneet bugit
* Lisättäessä uusi työkalu ilmeni ongelma samannimisen kuvatiedoston kanssa (bugi korjattu)
* Käyttäjä pystyi poistamaan oman profiilin vaikka sillä oli auki olevia transaktioita (bugi korjattu)
## Työmäärä
Olen tehnyt kaiken yksin, joten on mennyt paljon aikaa tekemiseen. Täältä löytyy karkea arvio työtunneista:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment