Commit 75900870 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 7ed9759e
......@@ -507,6 +507,10 @@ On olemassa kuitenkin muutamaa kehitysideaa.
* Pitää muuttaa koodia, että otetaan vaan kerran per uusi ikkuna yhteyden palvelimelle
* Täytyy implementoida 'Entity Framework' tulevissa versioissa
### Samanaikainen kirjautuminen
* Täytyy implementoida sellainen toiminnallisuus, jolla sama käyttäjä ei voisi olla kirjautuneena moneella päätelaitteella samanaikaisesti
## Työmäärä
Olen tehnyt kaiken yksin, joten on mennyt paljon aikaa tekemiseen. Täältä löytyy karkea arvio työtunneista:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment