Commit 7a9f75cd authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update f4_rating.md

parent 5ce33587
......@@ -10,4 +10,5 @@
### Kuvaus
Jokaisella käyttäjällä on arvio, joka on keskiarvo muiden käyttäjien jättämistä arvioista.
Sovellus laskee keskiarvon suoraan tietokannasta.
\ No newline at end of file
Sovellus laskee keskiarvon suoraan tietokannasta.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment