Commit 7af5e979 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent c038c158
......@@ -371,7 +371,7 @@ yksi yhteen liitos, joten tr_completion on jätetty kokonaan pois ja transaction
<img src="liitteet/iTool_v3_no_captions.JPG" alt="iTool v2" width="900">
Tässä on lopullinen versio iTool tietokannasta, tr_completion taulu on jätetty pois ja tietokantaan on lisätty rating talulu arvioita varten. Rating talulle on tehty [trigger](liitteet/trigger.md),
Tässä on lopullinen versio iTool tietokannasta, tr_completion taulu on jätetty pois ja tietokantaan on lisätty rating taulu arvioita varten. Rating taululle on tehty [trigger](liitteet/trigger.md),
joka pitää huolta siitä, että käyttäjä joka jättää arvion voi vain ainoastaan arvioida kyseisen transaktion toista osapuolta yhden kerran. Comment taulussa on itseensä liitos,
koska vastaukset kommenteihin vaatii parentID.<br>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment