Commit 7ed9759e authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 51b223f0
......@@ -410,7 +410,7 @@ pystyy täyttämään kaikki rekiströintikentät satunnaisilla arvoilla, tämä
<img src="images/itool_register.JPG" alt="iTool v1" width="700">
* Register ikkunassa pystyy rekiströitymään iTool-palveluun, kaikki kentät on pakollisia, paitsi kuva.
* Löytyy myös 'Fill' nappi, jota klikkamalla voi täyttää kentät satunnaisilla tiedoilla. Nappi on luotu testausta varten.
* Löytyy myös 'Fill' nappi, jota klikkaamalla voi täyttää kentät satunnaisilla tiedoilla. Nappi on luotu testausta varten.
### 'Main'-ikkuna
<img src="images/itool_main.JPG" alt="iTool v1" width="900">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment