Commit 8480ad45 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 7a966b45
......@@ -59,7 +59,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
| Tunnus | Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| FT01 | [ Tunnusten luominen ja kirjautuminen](../liitteet/f1_login.md) | Pakollinen | |
| FT02 | [ Lisää/poistaa työkalu ](../liitteet/f2_tools) | Pakollinen | |
| FT02 | [ Lisää/poistaa työkalu ](../liitteet/f2_tools.md) | Pakollinen | |
| FT03 | [ Tunnusten poistaminen](../liitteet/f3_delete_account.md) | Pakollinen | |
| FT04 | [ Mahdollisuus arvioida käyttäjiä ](../liitteet/f4_rating.md) | Nice to Have | |
| FT05 | [ Työkalujen kommentointi ](../liitteet/f5_comment.md) | Nice to Have | |
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment