Commit 86d12fda authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent ad748427
......@@ -150,7 +150,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
* Kommenttointi: rajaton
* Vastaaminen kommentteihin: rajaton
## Hyväksyntätestit
# Hyväksyntätestit
| TestiID | Kuvaus |
|:-:|:-:|
......@@ -159,4 +159,19 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
| AT03 | [Työkalun vuokraaminen](../liitteet/at4_rentatool.md) |
| AT04 | [Tunnusten poistaminen](../liitteet/at5_delete.md) |
| AT05 | [Kommentointi](../liitteet/at6_comments.md) |
| AT06 | [Työkalun palautus](../liitteet/at7_returnatool.md) |
\ No newline at end of file
| AT06 | [Työkalun palautus](../liitteet/at7_returnatool.md) |
# Käsitemalli
```plantuml
@startuml
MainWindow --> DB
RegisterWindow --> DB
User --> MainPage
User --> ProfileWindow
Tool --> MainPage
Tool --> ProfileWindow
DB --> User
DB --> Tool
@enduml
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment