Commit 8a95298a authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent dfb55d3f
......@@ -368,11 +368,42 @@ Pakko myöntää etää aloin koodaamaan jo viikolla 11 ja tein tämän suunnite
# Loppuraportti
## Asennus
Sovellus on pakattu zip-pakkaukseen, pakkaus pitää purkkaa sellaisenaan. Hakemistorakenteen pitää olla tasan tarkkaan sellainen kun pakkauksessa, koska sovellus käyttää 'images' - kansiotta
kuvien tallentaamiseen ja esittämiseen.
## Tietoa ohjelmasta
Sovellus on toteutettu suunnitelman mukaan, ei poikennut vaatimusmäärittelystä.
### Toteutetut toiminnalliset vaatimukset
| Tunnus | Ominaisuus | Prioriteetti | Toteuttumisprosentti | Muuta |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| FT01 | [ Tunnusten luominen ja kirjautuminen](../liitteet/f1_login.md) | Pakollinen | 100% ||
| FT02 | [ Lisää/poistaa työkalu ](../liitteet/f2_tools.md) | Pakollinen | 100% ||
| FT03 | [ Tunnusten poistaminen](../liitteet/f3_delete_account.md) | Pakollinen | 100% ||
| FT04 | [ Mahdollisuus arvioida käyttäjiä ](../liitteet/f4_rating.md) | Nice to Have | 100% ||
| FT05 | [ Työkalujen kommentoiminen ](../liitteet/f5_comment.md) | Nice to Have | 70% | Kommentit ei esinny oikeassa järjestyksessä |
| FT06 | [ Työkalujen vuokraaminen ](../liitteet/f6_rentatool.md) | Pakollinen | 100% ||
| FT07 | [ Työkalujen palautus ](../liitteet/f7_returntool.md) | Pakollinen | 100% ||
### Toteuttamatta jääneet toiminnalliset vaatimukset
Ei jäänyt yhtään toiminnallista ominaisuutta/vaatimusta toteuttamatta, ainoa missä on ongelma on 'kommentit' - ei esinny oikeassa järjestyksessä käyttöliittymässä, muuten toimii.
### Yli alkuperäisten vaatimusten toteutetut toiminnallisuudet
Toteutin piilotetun ikkunan, jossa on toiminnallisuus, joka lisää käyttäjän asettaman määrän satunnaisia työkaluja testaamista varten. Käsiksi siihen ikkunaan pääsee painamalla F1
'AddATool' ikkunan auki ollessa. Sitä ennen 'Register'-ikkunalle tein samantyylisen toiminnallisuuden, joka ei ole niinkään piilotettu. Sieltä löytyy 'Fill'-button, jota klikkamalla
pystyy täyttämään kaikki rekiströintikentät satunnaisilla arvoilla, tämäkin ominaisuus on tehty testaamista varten.
## Kuvaruutukaappaukset
### 'Login'-ikkuna
### 'Register'-ikkuna
### 'Main'-ikkuna
### 'Profile'-ikkuna
### 'Add a Tool'-ikkuna
## Mukana tulevat tiedostot
## Tietokanta
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment