Commit 8ace36db authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent a18a30c2
......@@ -444,9 +444,16 @@ pystyy täyttämään kaikki rekiströintikentät satunnaisilla arvoilla, tämä
### 'Add a Tool'-ikkuna
<img src="images/itool_addtool.JPG" alt="iTool v1" width="700">
* Lisää työkalu - ikkunassa voi lisätä uusia työkaluja
* Kaikki kentä työkalun kuvaa lukuunottamatta ovat pakollisia
### Piilotettu 'Add random tools'-ikkuna
<img src="images/itool_addrandomtools.JPG" alt="iTool v1" width="300">
* Add random tools ikkuna on piilotettu ikkuna, johon pääsee käsiksi painamalla 'F1'-nappia "Add a Tool" ikkunan auki ollessa
* Tämä ikkuna oli luotu testaamista varten
* Tämä metodi generoi käyttäjän syöttämän määrän satunnaisia työkaluja kaikkien käyttäjien kesken iTool-tietokantaan
## Mukana tulevat tiedostot
## Tietokanta
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment