Commit 8f5e37c2 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update at3_addtool.md

parent 14e3167b
# "Navigoiminen" ominaisuuden hyväksyntätesti
# "Työkalun lisääminen / poisto" ominaisuuden hyväksyntätesti
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy navigoimaan vaelluskartalla |
| Testitapaus ID | AT03 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan käyttäjällä jos käyttäjä pystyy lisäämään ja poistamaan työkaluja |
| Testitapaus ID | AT02 |
| Testitapauksen suunnittelija | Samson Azizyan |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Azizyan |
| Luontipvm | 6.4.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
......@@ -15,43 +15,39 @@
**Testin kuvaus / tavoite**
* Yritetään navigoida paikasta A paikkaan B luontopolulla navigointi-ominaisuutta käyttäen.
* Lisätään työkalu tietokantaan ja sen jälkeen poistetaan työkalu tietokannasta.
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0007
* Ominaisuus: FT02 - navigointi
* [ Ominaisuus: Lisää / Poista työkalu](f2_tools.md)
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Hae sijainti"
* Profiili-ikkuna auki, omien työkalujen lista näkyvillä
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Kirjaudutaan palveluun
2. Haetaan sijainti minne halutaan navigoida
3. Asetetaan oman sijainnin aloituspisteeksi
4. Navigoidaan
5. Päästään päätypisteeseen
6. Tarkistetaan onko päätypiste sama kun aiemmin haettu sijainti
7. Kirjaudutaan ulos palvelusta
1. Klikataan "Add a tool" painiketta
2. AddTool ikkuna aukee
3. Täytetään kentät ja valitaan kuva omalta päätelaitteesta
4. Klikataan "Complete" painiketta
5. AddTool ikkuna sulkeutuu
6. Uusi työkalu näkyy datagridissa
7. Valitaan uusi työkalu
8. Kliktaan "Delete" painiketta
9. Varmistus ikkuna aukee
10. Klikataan "Yes"
11. Työkalu ei näy enää datagridissa
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan navigoitu paikasta A paikkaan B onnistuneesti.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 2-->
* että meidän lisäämä työkalu on poistettu tietokannasta
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Navigointi paikasta A paikkaan B onnistui
* FAIL Navigointi paikasta A paikkaan B epäonnistui
\ No newline at end of file
* PASS Työkalun lisääminen ja poistaminen onnistuu
* FAIL Työkalun lisääminen tai poistaminen epäonnistuu
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment