Commit 981edb7c authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update at4_rentatool.md

parent 8f5e37c2
......@@ -2,11 +2,11 @@
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun |
| Testitapaus ID | AT04 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan käyttäjällä jos käyttäjä pystyy vuokraamaan työkaluja |
| Testitapaus ID | AT03 |
| Testitapauksen suunnittelija | Samson Azizyan |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Azizyan |
| Luontipvm | 6.4.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
......@@ -15,43 +15,33 @@
**Testin kuvaus / tavoite**
* Yritetään navigoida paikasta A paikkaan B luontopolulla navigointi-ominaisuutta käyttäen.
* Yritetään vuokrata työkalu
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0006
* Ominaisuus: [FT05 - Asiakaspalvelu](f5_aspa.md)
* Ominaisuus: [Ominaisuus: Vuokraaminen](f6_rentatool.md)
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Asiakaspalvelu"
* MainPage auki, lista saavilla olevista työkaluista on esillä, työkalu on valittuna
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Kirjaudutaan palveluun
2. Siirrytään asiakaspalvelu valikkoon
3. Otetaan yhteyttä asiakaspalveluun chat ominaisuudella
4. Kommunikoidaan asiakaspalvelijan kanssa
5. Soitetaan asiakaspalveluun sovelluksen kautta
6. Kommunikoidaan asiakaspalvelijan kanssa
7. Kirjaudutaan ulos palvelusta
1. Määritetään moneksi päiväksi halutaan vuokrata työkalu
2. Klikataan "Rent a tool" painiketta
3. Työkalu häviää saatavilla olevista työkaluiden listasta
4. Avataan Profiili-ikkuna
5. Työkalu näkyy omassa "Vuokratut työkalut listalla"
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan saatu yhteyttä asiakaspalveluun sekä chatin että puhelun kautta.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 2-->
* että ollaan onnistuneesti vuokrattu työkalu.
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Yhteydenotto asiakaspalveluun sekä chatilla että puhelulla onnistui
* FAIL Yhteydenotto asiakaspalveluun jommalla kummalla tai molemmin tavoin epäonnistui
\ No newline at end of file
* PASS Työkalun vuokraaminen onnistuu
* FAIL Työkalun vuokraaminen epäonnistuu
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment