Commit 9987baa2 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 73ebece0
......@@ -204,7 +204,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
### Käsitteet
1. User: iTool sovelluksen käyttäj
1. User: iTool sovelluksen käyttäjä
2. Tool: Työkalu
3. Tool Category: Työkalun kategoria
4. Transaction: Työkalun omistajan ja työkalun vuokraajan välinen kauppa
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment