Commit a18a30c2 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent ff36d190
......@@ -423,12 +423,24 @@ pystyy täyttämään kaikki rekiströintikentät satunnaisilla arvoilla, tämä
### 'Commment'-ikkuna
<img src="images/itool_comment.JPG" alt="iTool v1" width="500">
* Comment ikkunassa voi jättää uusia kommentteja koskien kyseistä työkalua
* Voi myös vastata olemassa oleviin kommenteihin klikkaamalla kommenttia
* Kommentit jätetään painamalla 'Enter'-nappia
### 'Profile'-ikkuna
<img src="images/itool_profile.JPG" alt="iTool v1" width="800">
* Profiili-ikkunassa nähdään 3 listaa: "Omat työkalut", "Omat vuokratut työkalut" ja "Omat transaktiot"
* Valitsemalla työkalu "Omat työkalut" listasta ja painamalla 'Delete' nappia voidaan poistaa työkalu kokonaan
* Valitsemalla työkalu "Omat vuokratut työkalut" listasta ja painamalla 'Space' nappia voidaan palauttaa vuokratun työkalun omistajalleen
* Valitsemalla transaktio "Omat transaktiot" listasta ja painamalla 'Space' nappia voidaan antaa transaktion toiselle osapuolelle arvion
* Vasemassa laidassa on palkki, josta pääsee muokkaamaan omaa profiiliä
### 'Edit Profile'-ikkuna
<img src="images/itool_edit.JPG" alt="iTool v1" width="700">
* Edit profile ikkunassa voi muokata omat profiilitiedot
### 'Add a Tool'-ikkuna
<img src="images/itool_addtool.JPG" alt="iTool v1" width="700">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment