Commit a1b446df authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 2a1f1921
......@@ -97,7 +97,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
* Tunnusten luominen: Kerran per sähköposti
* Kirjautuminen: rajaton
## Työkalujen selailu, vuokraus ja palautus
## Työkalujen selailu, vuokraus, palautus ja poistaminen
```plantuml
@startuml
......@@ -106,6 +106,8 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
Käyttäjä --> Omistaja : Soittaa ja sopii tapaaminen
Käyttäjä --> (Työkalun vuokraus) : Vuokraa
Käyttäjä --> (Työkalun palautus) : Palauttaa
Käyttäjä --> (Työkalun poistaminen) : Poistaa
(Työkalun poistaminen) --> (iTool tietokanta) : Ylikirjoittaa
@enduml
```
......@@ -115,16 +117,19 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
2. Käyttäjä ottaa yhteyttä työkalun omistajaan ja sopii tapaaminen
3. Käyttäjä vuokraa työkalun
4. Käyttäjä palauttaa työkalun
5. Käyttäjä poistaa työkalun
6. Sovellus ylikirjoittaa poistetun työkalun
**Lopputulos**
* Asiakas on vuokrannut ja palautanut työkalub onnistuneesti
* Asiakas on vuokrannut, palautanut tai poistanut työkalun onnistuneesti
**Käyttötiheys**
* Vuokraus: rajaton
* Palautus: kerran per transaction
* Poistaminen: kerran per työkalu
## Työkalujen kommentointi
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment