Commit a41d1455 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 07ab0c2f
......@@ -104,4 +104,21 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
Käyttäjä --> (Työkalun vuokraus) : Vuokraa
Käyttäjä --> (Työkalun palautus) : Palauttaa
@enduml
```
\ No newline at end of file
```
**Käyttötapauksen kuvaus**
1. Käyttäjä selaa voukrattavissa olevia työkaluja
2. Käyttäjä ottaa yhteyttä työkalun omistajaan ja sopii tapaaminen
3. Käyttäjä vuokraa työkalun
4. Käyttäjä palauttaa työkalun
**Lopputulos**
* Asiakas on vuokrannut ja palautanut työkalub onnistuneesti
**Käyttötiheys**
* Vuokraus: rajaton
* Palautus: kerran per transaction
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment