Commit a75f2027 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update f3_delete_account.md

parent b7528942
# Tunnusten luominen ja kirjautuminen
<!--[![](http://img.youtube.com/vi/45aSdlg6NK0/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=45aSdlg6NK0 "")-->
# Tunnusten poistaminen
| | |
|:-:|:-:|
| Ominaisuus ID |FT03 |
| Osajärjestelmä, mihin ominaisuus liittyy | Oma tili |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | Mauri Myyrä |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | Samson Azizyan |
| Status | hyväksytty |
### Kuvaus
Käyttäjä poistaa oman tilin vaellustkarttapalvelun tietokannasta
### Ominaisuuteen liittyvät rajaukset, vaatimukset käyttötapaukset
| |
|:-:|
| [FUNC-REQ-0010](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [SEC-REQ-0002](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-tietoturvavaatimuksia) |
### Alustavat käyttäjätarinat (User Storys)
* Käyttäjänä haluan, että minulla on mahdollisuus poistaa oman tilin ja minun tiedot tietokannasta
* Ylläpitäjänä haluan luoda yksinkertaisen asiakastilin poistamisen menetelmän
<!--**Nämä kannattaa siirtää pian issue kuvauksiksi*
esim. #8 #2-->
### Käyttöliittymänäkymä/mock
[Tästä linkistä pääset ominaisuuden mockupiin](https://www.figma.com/proto/C0cnmDNYO1GFgqRogE6DtF8n/vaelluskartta_prototype?node-id=1%3A13&scaling=scale-down&redirected=1)
<!--*Tähän kuva/mockup -linkki, joka liittyy oleellisesti ominaisuuteen/toiminnallisuuteen*
<!--![../kuvat/login.PNG](https://www.figma.com/file/Q2D0X0XtwTrDkMNg3JiCbi7O/LogIn_prototype?node-id=0%3A1)-->
<!--[![](../kuvat/login.PNG)](https://www.figma.com/file/Q2D0X0XtwTrDkMNg3JiCbi7O/LogIn_prototype?node-id=0%3A1 "")-->
### Testaus / mahdolliset hyväksyntä kriteerit
*Kirjataan muutamia huomiota testauksen kannalta*
| Testitapaus | Testin lähde | Kuka vastaa |
|:-: | :-:|:-:|
| [Testitapaus 1]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 2]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 3]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 4]() | vaatimus id? | |
| | |
Käyttäjä poistaa oman tilin iTool tietokannasta
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment