Commit af38122c authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent ba58f4e4
......@@ -89,6 +89,10 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
* Asiakas on luonut tunnukset ja on päässyt kirjautumaan iTool sovellukseen
**Käyttötiheys**
* Tunnusten luominen: Kerran per sähköposti
* Kirjautuminen: rajaton
## Työkalujen selailu, vuokraus ja palautus
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment