Commit b7528942 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update f2_tools.md

parent b5885e36
......@@ -11,7 +11,7 @@
### Kuvaus
iTool sovelluksen periaate on vuokra / jätä vuokrattavaksi työkalu, sitä varten pitää pystyä lisäämään työkaluja oman profiili-ikkunan kautta.
Työkaluja voi myö luonnollisesti poistamaan tai muokkaamaan.
Työkaluja voi myös luonnollisesti poistamaan tai muokkaamaan.
### Ominaisuuteen liittyvät rajaukset, vaatimukset käyttötapaukset
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment