Commit b812638b authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 113ad58f
......@@ -374,7 +374,7 @@ yksi yhteen liitos, joten tr_completion on jätetty kokonaan pois ja transaction
Tässä on lopullinen versio iTool tietokannasta, tr_completion taulu on jätetty pois ja tietokantaan on lisätty rating talulu arvioita varten. Rating talulle on tehty [trigger](liitteet/trigger.md),
joka pitää huolta siitä, että käyttäjä joka jättää arvion voi vain ainoastaan arvioida kyseisen transaktion toista osapuolta yhden kerran.<br>
[Täältä löytyy tietokannan luontiskripti](liitteet/luontiskripti.md)
[Täältä löytyy tietokannan luontiskripti](liitteet/database_script.md)
## Ongelmat, jatkokehitysideat
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment