Commit ba58f4e4 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent e8949010
......@@ -75,18 +75,27 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
Käyttäjä --> (Kirjautuminen)
@enduml
```
**Käyttötapauksen kuvaus**
1. Käyttäjä luo tunnukset
2. Käyttäjä kirjautuu palveluun
1.1 Käyttäjä ei täyttänyt kaikki kentät oikein, saa virheilmoituksen
2.1 Käyttäjä ei muista salasanaa, ottaa yhteyttä ylläpitoon
**Poikkeukset**
* P1 Käyttäjä ei täyttänyt kaikki kentät oikein, saa virheilmoituksen
* P2 Käyttäjä ei muista salasanaa, ottaa yhteyttä ylläpitoon
**Lopputulos**
* Asiakas on luonut tunnukset ja on päässyt kirjautumaan iTool sovellukseen
## Työkalujen selailu ja vuokraus
## Työkalujen selailu, vuokraus ja palautus
```plantuml
@startuml
Käyttäjä --> (Työkalujen selailu)
Käyttäjä --> (Työkalujen vuokraus)
Työkalun omistaja --> (Työkalujen vuokraus)
Käyttäjä --> (Työkalujen vuokraus) <-- Työkalunomistaja
Käyttäjä --> (Työkalujen vuokraus) <-- Työkalunomistaja
@enduml
```
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment