Commit bb692df0 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 166d03bb
......@@ -98,10 +98,9 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
```plantuml
@startuml
Käyttäjä ---> (Työkalujen selailu)
Käyttäjä ---> (Työkalun vuokraus)
Käyttäjä ---> (Työkalun palautus)
:Työkalunomistaja: ---> (Työkalun vuokraus)
:Työkalunomistaja: ---> (Työkalun palautus)
Käyttäjä --> (Työkalujen selailu) : Selaa
Käyttäjä --> Työkalun omistaja : Soittaa ja sopii tapaaminen
Käyttäjä --> (Työkalun vuokraus) : Vuokraa
Käyttäjä --> (Työkalun palautus) : Palauttaa
@enduml
```
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment