Commit c038c158 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 68b01857
......@@ -372,10 +372,14 @@ yksi yhteen liitos, joten tr_completion on jätetty kokonaan pois ja transaction
<img src="liitteet/iTool_v3_no_captions.JPG" alt="iTool v2" width="900">
Tässä on lopullinen versio iTool tietokannasta, tr_completion taulu on jätetty pois ja tietokantaan on lisätty rating talulu arvioita varten. Rating talulle on tehty [trigger](liitteet/trigger.md),
joka pitää huolta siitä, että käyttäjä joka jättää arvion voi vain ainoastaan arvioida kyseisen transaktion toista osapuolta yhden kerran.<br>
joka pitää huolta siitä, että käyttäjä joka jättää arvion voi vain ainoastaan arvioida kyseisen transaktion toista osapuolta yhden kerran. Comment taulussa on itseensä liitos,
koska vastaukset kommenteihin vaatii parentID.<br>
[Täältä löytyy tietokannan luontiskripti](liitteet/database_script.md)
[Queryhistoriasta](liitteet/queryhistory.md) löytyy näkymien luonti, testidatan lisäys ja erilaisia hakuja. Piti luoda 2 isoa näkymää (all_tools ja rented_tools) käyttöliittymän
toiminnallisuutta varten.
## Ongelmat, jatkokehitysideat
## Yhteenveto
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment