Commit d36a7f91 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Add new file

parent e3f7f7e6
# CODE001 - työkalun ylikirjoitus
CODE002 käytetään silloin kun käyttäjä halua poistaa työkalun ja kaikki sen tiedot tietokannasta. Relaatiotietokannasta on vaikeata poistaa tiedot sellaisesta taulusta,
jonka primary key on käytetty muissa tauluissa viiteavaimena aj työkalun ID:n säilyttäminen on tärkeätä transaktiohistorian kannalta. Kaikki muut kentät ylikirjoitetaan, paitsi toolID, toolCategoryID ja userOwnerID.
### Esimerkki
mysql> SELECT * FROM tool WHERE toolName = 'CODE002';
+--------+----------+-----------------+-----------+---------------+----------------+-------------+-------------+
| toolID | toolName | toolDescription | toolPrice | toolCondition | toolCategoryID | userOwnerID | toolPicture |
+--------+----------+-----------------+-----------+---------------+----------------+-------------+-------------+
| 83 | CODE002 | TOOL DELETED | 0.00 | DELETED | 9 | 1 | NULL |
| 175 | CODE002 | TOOL DELETED | 0.00 | DELETED | 6 | 30 | NULL |
+--------+----------+-----------------+-----------+---------------+----------------+-------------+-------------+
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment