Commit d7da9ee3 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 15cc6ad0
......@@ -400,10 +400,19 @@ pystyy täyttämään kaikki rekiströintikentät satunnaisilla arvoilla, tämä
## Kuvaruutukaappaukset
### 'Login'-ikkuna
<img src="images/itool_login.JPG" alt="iTool v1" width="400">
### 'Register'-ikkuna
<img src="images/itool_register.JPG" alt="iTool v1" width="700">
### 'Main'-ikkuna
<img src="images/itool_main.JPG" alt="iTool v1" width="900">
### 'Profile'-ikkuna
<img src="images/itool_profile.JPG" alt="iTool v1" width="800">
### 'Edit Profile'-ikkuna
<img src="images/itool_edit.JPG" alt="iTool v1" width="700">
### 'Add a Tool'-ikkuna
<img src="images/itool_addtool.JPG" alt="iTool v1" width="700">
### Piilotettu 'Add random tools'-ikkuna
<img src="images/itool_addrandomtools.JPG" alt="iTool v1" width="300">
## Mukana tulevat tiedostot
## Tietokanta
......@@ -412,7 +421,7 @@ Tietokannan suunnittelin tietokannat opintojakson harjoitustyönä. Tietokannast
### iTool tietokanta versio 1
<img src="liitteet/iTool.JPG" alt="iTool v1" width="900">
<img src="images/iTool.JPG" alt="iTool v1" width="900">
Tässä versiossa tietokannassa oli tr_completion taulu, se taulu oli työkalun palautusta varten. Käyttäjä palauuttaa työkalun, samalla palautustapahtuma tallentuisi
tr_completion tauluun, johon kirjautuu palautus PVM, palautus kunto ja arvio kaupan toisesta osapuolesta. Transaction ja tr_completion taulujen välissä oli
......@@ -420,7 +429,7 @@ yksi yhteen liitos, joten tr_completion on jätetty kokonaan pois ja transaction
### iTool tietokanta lopullinen versio 2
<img src="liitteet/iTool_v3_no_captions.JPG" alt="iTool v2" width="900">
<img src="images/iTool_v3_no_captions.JPG" alt="iTool v2" width="900">
Tässä on lopullinen versio iTool tietokannasta, tr_completion taulu on jätetty pois ja tietokantaan on lisätty rating taulu arvioita varten. Rating taululle on tehty [trigger](liitteet/trigger.md),
joka pitää huolta siitä, että käyttäjä joka jättää arvion voi vain ainoastaan arvioida kyseisen transaktion toista osapuolta yhden kerran. Comment taulussa on itseensä liitos,
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment