Commit e3f7f7e6 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Add new file

parent 6ac84fdc
# CODE001 - user tunnuksen ylikirjoitus
CODE001 käytetään silloin kun käyttäjä halua poistaa oman tunnuksen ja kaikki tiedot tietokannasta. Relaatiotietokannasta on vaikeata poistaa tiedot sellaisesta taulusta,
jonka primary key on käytetty muissa tauluissa foreign key:na ja kyseisen taulun tiedon (userID) säilyttäminen on tärkeä transaktiohistorian kannalta. Kaikki muut kentät
ylikirjoitetaan, paitsi userID.
### Esimerkki
```sql
SELECT * FROM user WHERE userName = 'CODE001';
+--------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------------+------------+----------------------------------+-------------+
| userID | userName | userSurname | userAddress | userEmail | userLocation | paymentMethod | userMobile | userPassword | userPicture |
+--------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------------+------------+----------------------------------+-------------+
| 26 | CODE001 | PROFILE DELETED | DELETED | DELETED | DELETED | DELETED | 0 | 6cd5f3e6d5f285f82ec3c351faa42294 | NULL |
| 30 | CODE001 | PROFILE DELETED | DELETED | DELETED | DELETED | DELETED | 0 | 0060c2455b7c36897634ae1e9fe73889 | NULL |
+--------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------------+------------+----------------------------------+-------------+
```
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment