Commit e456232c authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 305e7de5
......@@ -133,4 +133,19 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
k2 --> (Työkalun kommentin vastaus) : Vastaa kommenttiin
(Työkalun kommentin vastaus) --> (Työkalun kommentti)
@enduml
```
\ No newline at end of file
```
**Käyttötapauksen kuvaus**
1. Käyttäjä 1 jättää kommentin työkalusta
2. Käyttäjä 2 kommentoi Käyttäjä 1:n jättämä kommenttia
**Lopputulos**
* Kommentointi sujuu onnistuneesti
**Käyttötiheys**
* Kommenttointi: rajaton
* Vastaaminen kommentteihin: rajaton
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment