Commit e756dc7b authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent f3307f85
......@@ -10,11 +10,11 @@
## Sisällysluettelo
* [Sovelluksen yleiskuvaus](#johdatus)
* [Kohdeyleisö](#palvelukuvaus)
* [Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat](#valitut-asiakastarinat)
* [Käyttäjäroolit](#yleinen-sidosryhmäkuva-stakeholder-map)
* [Ominaisuudet](#palvelupolku-asiakas)
* [Sovelluksen yleiskuvaus](#sovelluksen-yleiskuvaus)
* [Kohdeyleisö](#kohdeyleisö)
* [Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat](#käyttöympäristö-ja-käytetyt-teknologiat)
* [Käyttäjäroolit](#käyttäjäroolit)
* [Ominaisuudet](#ominaisuudet)
* [Käyttötapaukset](#toiminnallisia-vaatimuksia)
* [Käsitemalli](#tärkeimmät-käyttötapaukset-general-use-cases)
* [Luokkakaavio](#palvelu-mockup-prototyyppi)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment