Commit e8949010 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent e756dc7b
......@@ -16,11 +16,11 @@
* [Käyttäjäroolit](#käyttäjäroolit)
* [Ominaisuudet](#ominaisuudet)
* [Käyttötapaukset](#toiminnallisia-vaatimuksia)
* [Hyväksyntätestit](#hyväksyntätestit)
* [Käsitemalli](#tärkeimmät-käyttötapaukset-general-use-cases)
* [Luokkakaavio](#palvelu-mockup-prototyyppi)
* [Työnjako](#tärkeimmät-tunnistetut-ominaisuudetpiirteet-features)
* [Työaikasuunnitelma](#käyttäjätarinat)
* [Hyväksyntätestit](#hyväksyntätestit)
# Sovelluksen yleiskuvaus
......@@ -63,4 +63,30 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
| FT03 | [ Tunnusten poistaminen](liitteet/f3_delete_account.md) | Pakollinen | |
| FT04 | [ Mahdollisuus arvioida käyttäjiä ](liitteet/f4_rating.md) | Nice to Have | |
| FT05 | [ Työkalujen kommentointi ](liitteet/f5_comment.md) | Nice to Have | |
| FT06 | [ Työkalujen vuokraaminen ](liitteet/f6_rentatool.md) | Pakollinen | |
\ No newline at end of file
| FT06 | [ Työkalujen vuokraaminen ](liitteet/f6_rentatool.md) | Pakollinen | |
# Käyttötapaukset
## Tunnusten luominen ja kirjautuminen
```plantuml
@startuml
Käyttäjä --> (Tunnusten luominen)
Käyttäjä --> (Kirjautuminen)
@enduml
```
1. Käyttäjä luo tunnukset
2. Käyttäjä kirjautuu palveluun
1.1 Käyttäjä ei täyttänyt kaikki kentät oikein, saa virheilmoituksen
2.1 Käyttäjä ei muista salasanaa, ottaa yhteyttä ylläpitoon
## Työkalujen selailu ja vuokraus
```plantuml
@startuml
Käyttäjä --> (Työkalujen selailu)
Käyttäjä --> (Työkalujen vuokraus)
Työkalun omistaja --> (Työkalujen vuokraus)
@enduml
```
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment