Commit f1622001 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 7cc6f2ce
......@@ -258,4 +258,20 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
User --> DB
@enduml
```
\ No newline at end of file
```
# Työnjako
Samson Azizyan
Suunnittelu, XAML toteutus, code in behind, testit, Mysql database (Tietokannat kurssi)
# Työaika suunnitelma
* Viikko 11: MainWindow ja RegisterWindow sekä XAML että code in behind. User, Tool luokat, Mysql tietokanta (15h)
* Viikko 12: DB, MainPage XAML ja code in behind, DB, Mysql (10h)
* Viikko 13: ProfileWindow, DB (5h)
* Viikko 14: Kaikkien ikkunoiden toimintojen parantamista, DB, Harjoitustyön suunnitelmä xD (10h)
* Viikko 15: Kaikkien ikkunoiden toimintojen parantamista, DB, CommentWindow XAML, Mysql näkymät
* Viikko 16: Testaaminen, debuggaaminen
Pakko myöntää etää aloin koodaamaan jo viikolla 11 ja tein tämän suunnitelman vasta viikolla 14.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment