Commit f3307f85 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Luodaan readme.md

parent 385010c0
# TTOS0300 (Käyttöliittymäohjelmointi) Kurssin harjoitustyö - iTool
## Tekijä
* Samson Azizyan
* M3156
* Versionumero 0.1
## Sisällysluettelo
* [Sovelluksen yleiskuvaus](#johdatus)
* [Kohdeyleisö](#palvelukuvaus)
* [Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat](#valitut-asiakastarinat)
* [Käyttäjäroolit](#yleinen-sidosryhmäkuva-stakeholder-map)
* [Ominaisuudet](#palvelupolku-asiakas)
* [Käyttötapaukset](#toiminnallisia-vaatimuksia)
* [Käsitemalli](#tärkeimmät-käyttötapaukset-general-use-cases)
* [Luokkakaavio](#palvelu-mockup-prototyyppi)
* [Työnjako](#tärkeimmät-tunnistetut-ominaisuudetpiirteet-features)
* [Työaikasuunnitelma](#käyttäjätarinat)
* [Hyväksyntätestit](#hyväksyntätestit)
# Sovelluksen yleiskuvaus
Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa työkaluvuokraussovelluksen prototyyppi,
joka aluksi toimisi vain paikallisesti. Vuokrausmenetelmä toimisi samalla periaatteella kun
Über-sovelluksen kyytipalvelu eli jokainen käyttäjä voi vuokrata jokaisen käyttäjän vuokralle
asettamat työkalut, työkalun omistajan hintapyynnön mukaan. Käyttäjät pystyy kommentoimaan työkaluja
ja antaa 1-5 arvion käyttäjistä, joiden kanssa on suorittanut transaction.
# Kohdeyleisö
Kohdeyleisö on kaikki henkilöt, joilla ei ole monipuolista työkalukokoelmaa. Eli todennäköisesti
kaupungeissa asuvat ihmiset.
# Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat
* Microsoft Windows (Käyttöympäristö)
* Visual Studio 2017
* WPF
* C#
* MySql
# Käyttäjäroolit
## Asiakas
Asiakas käyttää sovellusta vuoratakseen tai laittakseen vuokralle työkaluja.
## Ylläpitäjä
Ylläpitäjä ylläpitää palvelua ja pitää huolta siitä, että työkaluja myöhässä palauttaneiden käyttäjätilit
laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
# Ominaisuudet
| Tunnus | Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| FT01 | [ Tunnusten luominen ja kirjautuminen](liitteet/f1_login.md) | Pakollinen | |
| FT02 | [ Lisää/poistaa työkalu ](liitteet/f2_tools) | Pakollinen | |
| FT03 | [ Tunnusten poistaminen](liitteet/f3_delete_account.md) | Pakollinen | |
| FT04 | [ Mahdollisuus arvioida käyttäjiä ](liitteet/f4_rating.md) | Nice to Have | |
| FT05 | [ Työkalujen kommentointi ](liitteet/f5_comment.md) | Nice to Have | |
| FT06 | [ Työkalujen vuokraaminen ](liitteet/f6_rentatool.md) | Pakollinen | |
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment