Commit fe441c6b authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent b56ab609
......@@ -402,20 +402,23 @@ pystyy täyttämään kaikki rekiströintikentät satunnaisilla arvoilla, tämä
### 'Login'-ikkuna
<img src="images/itool_login.JPG" alt="iTool v1" width="400">
Login ikkunassa pystyy kirjautumaan iTool-sovellukseen sisään tai siirtymään rekiströintiin.
* Login ikkunassa pystyy kirjautumaan iTool-sovellukseen sisään tai siirtymään rekiströintiin.
### 'Register'-ikkuna
<img src="images/itool_register.JPG" alt="iTool v1" width="700">
Register ikkunassa pystyy rekiströitymään iTool-palveluun, kaikki kentät on pakollisia, paitsi kuva. Löytyy myös 'Fill' nappi, jota klikkamalla voi täyttää kentät satunnaisilla tiedoilla.
Nappi on luotu testausta varten.
* Register ikkunassa pystyy rekiströitymään iTool-palveluun, kaikki kentät on pakollisia, paitsi kuva.
* Löytyy myös 'Fill' nappi, jota klikkamalla voi täyttää kentät satunnaisilla tiedoilla. Nappi on luotu testausta varten.
### 'Main'-ikkuna
<img src="images/itool_main.JPG" alt="iTool v1" width="900">
Mainissa voi selailla ja vuokrata työkaluja. Datagridissa työkalua klikkaamalla voi nähdä työkalun kuvan ja tiedot yksityiskohtaisemmin ikkunan alaosassa.
Vasemmassa laidassa on suodattimia, jotka suodattaa joko sijainnin tai kategorian mukaan. Yläpalkista löytyy 'Etsi'-kenttä, jonka avulla voi etsiä työkaluja nimen tai nimen osan mukaan.
Profiilikuvaa klikkaamalla pääsee siirtymään 'User profile'-ikkunaan. Työkalua valitsemalla ja 'Comment'-nappia painamalla aukee 'Comment'-ikkuna.
* Mainissa voi selailla ja vuokrata työkaluja.
* Datagridissa työkalua klikkaamalla voi nähdä työkalun kuvan ja tiedot yksityiskohtaisemmin ikkunan alaosassa.
* Vasemmassa laidassa on suodattimia, jotka suodattaa joko sijainnin tai kategorian mukaan.
* Yläpalkista löytyy 'Etsi'-kenttä, jonka avulla voi etsiä työkaluja nimen tai nimen osan mukaan.
* Profiilikuvaa klikkaamalla pääsee siirtymään 'User profile'-ikkunaan.
* Työkalua valitsemalla ja 'Comment'-nappia painamalla aukee 'Comment'-ikkuna.
### 'Commment'-ikkuna
<img src="images/itool_comment.JPG" alt="iTool v1" width="500">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment