Commit ff36d190 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Merge branch 'master' of gitlab.labranet.jamk.fi:M3156/itoolui

parents 1195fda5 fe441c6b
......@@ -402,12 +402,27 @@ pystyy täyttämään kaikki rekiströintikentät satunnaisilla arvoilla, tämä
### 'Login'-ikkuna
<img src="images/itool_login.JPG" alt="iTool v1" width="400">
* Login ikkunassa pystyy kirjautumaan iTool-sovellukseen sisään tai siirtymään rekiströintiin.
### 'Register'-ikkuna
<img src="images/itool_register.JPG" alt="iTool v1" width="700">
* Register ikkunassa pystyy rekiströitymään iTool-palveluun, kaikki kentät on pakollisia, paitsi kuva.
* Löytyy myös 'Fill' nappi, jota klikkamalla voi täyttää kentät satunnaisilla tiedoilla. Nappi on luotu testausta varten.
### 'Main'-ikkuna
<img src="images/itool_main.JPG" alt="iTool v1" width="900">
* Mainissa voi selailla ja vuokrata työkaluja.
* Datagridissa työkalua klikkaamalla voi nähdä työkalun kuvan ja tiedot yksityiskohtaisemmin ikkunan alaosassa.
* Vasemmassa laidassa on suodattimia, jotka suodattaa joko sijainnin tai kategorian mukaan.
* Yläpalkista löytyy 'Etsi'-kenttä, jonka avulla voi etsiä työkaluja nimen tai nimen osan mukaan.
* Profiilikuvaa klikkaamalla pääsee siirtymään 'User profile'-ikkunaan.
* Työkalua valitsemalla ja 'Comment'-nappia painamalla aukee 'Comment'-ikkuna.
### 'Commment'-ikkuna
<img src="images/itool_comment.JPG" alt="iTool v1" width="500">
### 'Profile'-ikkuna
<img src="images/itool_profile.JPG" alt="iTool v1" width="800">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment