Commit 14c2ba75 authored by N3998's avatar N3998
Browse files

Update README.md

parent 85dfb8d8
......@@ -5,9 +5,11 @@ Matti Leppäkorpi 20h.
Tein palvelimen jonne voi lisätä kolmessa eri kaupungissa toimivan
Oy Yhtymä Ab:n varastosaldolle uusia asioita ja hakea varastosaldot, sekä poistaa asioita varastosalolta.
Tämän lisäksi sivustolta näkee kaupunkikohtaisen viimeisimmän lämpötilan.
Tein aluksi etusivun html-muotoon, mutta muutin sen pugiksi netistä löytyneen kääntäjän avulla. Css-
tiedoston kanssa meinasi olla ongelmia kunnes sain siihen apua ja lisäsin routes.js tiedostoon
router.use('/static', express.static(path.join(__dirname, '..', 'static')));
Taidot loppuivat siihen kun yritin keksiä miten location-tiedon voisi antaa valmiista vaihtoehdoista
käyttäjälle <select>-tagilla. Tämän avulla olisin ehkä voinut keksiä konstin myös varastojen sorttaamisen
kaupungeittain. Nyt tuo kaupunkikohtainen varastosaldo näyttää koko varaston.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment