Commit 21d47cbd authored by N3998's avatar N3998
Browse files

Update README.md

parent 14c2ba75
......@@ -13,3 +13,4 @@ router.use('/static', express.static(path.join(__dirname, '..', 'static')));
Taidot loppuivat siihen kun yritin keksiä miten location-tiedon voisi antaa valmiista vaihtoehdoista
käyttäjälle <select>-tagilla. Tämän avulla olisin ehkä voinut keksiä konstin myös varastojen sorttaamisen
kaupungeittain. Nyt tuo kaupunkikohtainen varastosaldo näyttää koko varaston.
[]()
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment