Commit 554c7cda authored by N3998's avatar N3998
Browse files

Update README.md

parent 18fdc74f
......@@ -2,6 +2,7 @@
16.6.2019
Matti Leppäkorpi 20h.
Tein palvelimen jonne voi lisätä kolmessa eri kaupungissa toimivan
Oy Yhtymä Ab:n varastosaldolle uusia asioita ja hakea varastosaldot, sekä poistaa asioita varastosalolta.
Tämän lisäksi sivustolta näkee kaupunkikohtaisen viimeisimmän lämpötilan.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment