Commit 628ebb01 authored by N3998's avatar N3998
Browse files

Update README.md

parent 7c9fd2b9
......@@ -14,3 +14,4 @@ Taidot loppuivat siihen kun yritin keksiä miten location-tiedon voisi antaa val
käyttäjälle <select>-tagilla. Tämän avulla olisin ehkä voinut keksiä konstin myös varastojen sorttaamisen
kaupungeittain. Nyt tuo kaupunkikohtainen varastosaldo näyttää koko varaston.
![](https://gitlab.labranet.jamk.fi/N3998/xamk-palvelinohjelmointi/-/blob/main/kuvat/kuva1.PNG)
<img src="kuvat/kuva1.PNG" width="500" />
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment