Commit 6c7a94e9 authored by N3998's avatar N3998
Browse files

Update README.md

parent 21d47cbd
......@@ -13,4 +13,4 @@ router.use('/static', express.static(path.join(__dirname, '..', 'static')));
Taidot loppuivat siihen kun yritin keksiä miten location-tiedon voisi antaa valmiista vaihtoehdoista
käyttäjälle <select>-tagilla. Tämän avulla olisin ehkä voinut keksiä konstin myös varastojen sorttaamisen
kaupungeittain. Nyt tuo kaupunkikohtainen varastosaldo näyttää koko varaston.
[]()
[](https://gitlab.labranet.jamk.fi/N3998/xamk-palvelinohjelmointi/-/blob/main/kuvat/kuva1.PNG)
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment