Commit a54d47b1 authored by N3998's avatar N3998
Browse files

Update README.md

parent 857b61dd
......@@ -15,7 +15,7 @@ käyttäjälle <select>-tagilla. Tämän avulla olisin ehkä voinut keksiä kons
kaupungeittain. Nyt tuo kaupunkikohtainen varastosaldo näyttää koko varaston.
<img src="kuvat/kuva1.PNG" width="700" />
<img src="kuvat/kuva2.PNG" width="700" />
<img src="kuvat/kuva3.PNG" width="700" />
<img src="kuvat/kuva4.PNG" width="700" />
<img src="kuvat/kuva5.PNG" width="700" />
<img src="kuvat/kuva2.PNG" width="300" />
<img src="kuvat/kuva3.PNG" width="300" />
<img src="kuvat/kuva4.PNG" width="600" />
<img src="kuvat/kuva5.PNG" width="600" />
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment