Commit cc5f16fa authored by N3998's avatar N3998
Browse files

Update README.md

parent 554c7cda
......@@ -12,7 +12,7 @@ tiedoston kanssa meinasi olla ongelmia kunnes sain siihen apua ja lisäsin route
router.use('/static', express.static(path.join(__dirname, '..', 'static')));
Taidot loppuivat siihen kun yritin keksiä miten location-tiedon voisi antaa valmiista vaihtoehdoista
käyttäjälle <select>-tagilla. Tämän avulla olisin ehkä voinut keksiä konstin myös varastojen sorttaamisen
käyttäjälle select-tagilla. Tämän avulla olisin ehkä voinut keksiä konstin myös varastojen sorttaamisen
kaupungeittain. Nyt tuo kaupunkikohtainen varastosaldo näyttää koko varaston.
<img src="kuvat/kuva1.PNG" width="700" />
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment