Commit dcb60404 authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 87653793
Pipeline #242704 passed with stages
in 13 seconds
......@@ -450,7 +450,6 @@ Kaaviossa node1 tarkoittaa asiakkaan tietokonetta ja node 2 on KTLA:n asiakaspal
```plantuml
node1 ->node2: Asiakas siirtyy kirjautumissivulle
node2 --> node1 : kayttajatunnusta ja salasanaa pyydetaan
node1 --> node2: asiakas antaa tunnukset
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment