Commit 2b09dea8 authored by K9108's avatar K9108
Browse files

Update kayttoonotto.md

parent f2908ed0
Pipeline #96929 passed with stages
in 40 seconds
......@@ -6,12 +6,12 @@ Kuvauksen kirjoitti: Timo Soini, tunnus K9108
<img src="https://gitlab.labranet.jamk.fi/K9108/henktest/raw/master/images/Elinkaari.png"></img>
Käyttöönotto on ohjelmistotuotannon elinkaaressa viimeinen vaihe. Kun järjestelmä on viimeistelty ja toimiva kokonaisuus, alkaa sen käyttöönotto.
Ohjelmistotuotannon elinkaaren jakautuessa kahteen pääluokkaan (kehitys ja ylläpito), kehityksen viimeisenä vaiheena on käyttöönotto. Kun järjestelmä on viimeistelty ja toimiva kokonaisuus, alkaa sen käyttöönotto.
Siihen mukaanlukien kuuluu ohjelmiston implementointi niille laitteille, joihin se pitää asentaa, niiden valmistelu, tietojen siirto/konvertointi. Myös käyttökoulutus ja manuaali voivat olla tarpeen asiakkalle.
### Muuta
Ohjelmistotuotannon elinkaaren viimeinen vaihe voi olla joko julkaisu tai käyttöönotto. Julkaisu on laaja-alueisempi tapa päättää elinkaari, koska siihen yleensä liittyy ohjelmiston, sen ohjeitten yms. massajakelu.
Ohjelmistotuotannon elinkaaren kehitysluokassa voi viimeinen vaihe olla joko julkaisu tai käyttöönotto. Julkaisu on laaja-alueisempi tapa siirtyä elinkaaren loppupuolelle, koska siihen yleensä liittyy ohjelmiston, sen ohjeitten yms. massajakelu.
Tähän verrattuna käyttöönotto on suunniteltu tietyn asiakkaan tarpeisiin. Sen asennus ja mahdollisesti valmistava koulutus on henkilökohtaisempaa kuin julkaisu, joka on enemmän suunniteltu jakelulle.
## Esimerkkejä
......@@ -29,3 +29,6 @@ Yritys on tuottanut ohjelmiston asiakkaan tarpeelle. Ohjelmisto asennetaan asiak
## Linkit wikin muihin sivuihin
* [Julkaisu](https://gitlab.labranet.jamk.fi/harkka-gt0-s2019/gt0/blob/master/docs/julkaisu.md)
* [Ylläpito](https://gitlab.labranet.jamk.fi/harkka-gt0-s2019/gt0/blob/master/docs/yllapito.md)
* [Julkaisu](https://gitlab.labranet.jamk.fi/harkka-gt0-s2019/gt0/blob/master/docs/julkaisu.md)
* [Vesiputousmalli](https://gitlab.labranet.jamk.fi/harkka-gt0-s2019/gt0/blob/master/docs/waterfall-model.md)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment