Commit 15c26bf8 authored by M3587's avatar M3587
Browse files

Update kayttotapaus1.md, käyttäjätapaus päivitetty.

parent f3bcf6fe
Pipeline #71991 passed with stages
in 16 seconds
...@@ -24,29 +24,31 @@ __Tsekkaa video ja poista linkki, jos homma selvä__ ...@@ -24,29 +24,31 @@ __Tsekkaa video ja poista linkki, jos homma selvä__
* Laatija: * M3587
* Päiväys / Versio?. * 16.8.2019 / V1.1
* Prosessiosa-alue? * Käyttötapaus kuvaus
**Käyttäjäroolit** **Käyttäjäroolit**
1. Käyttäjä? 1. Käyttäjä
2. Komponenttien tarjoajat? 2. Komponenttien tarjoajat
3. Haittatekijä? 3. Haittatekijä
**Esitiedot/ehdot** **Esitiedot/ehdot**
1. Ehto 1. Tietokone tai jokin muu älylaite
2. Ehto 2. Rekisteröityminen sovellukseen
**Käyttötapauksen kuvaus** **Käyttötapauksen kuvaus**
1. askel 1. Käyttäjä avaa sovelluksen ja kirjautuu omilla tunniksillaan sovellukseen.
2. askel 2. Käyttäjä käyttää hakutoimintoa esim. muistikamman etsiminen tietylle emolevylle ja kirjoittaa hakupalkkiin emolevyn mallin.
3. askel 3. Käyttäjä tarkastelee hakutuloksia, ovatko ne haluttuja.
4. askel 4. Käyttäjä järjestää hakutulokset ja valitsee suodittimen valikosta, esim. halvimmasta-uusimpaan.
5. askel 5. Käyttäjä käyttäjä avaa halutun komponentin tiedot tarkastelua varten, josta näkyy mistä kyseistä komponenttia on mahdollista saada ja kuinka monta.
6. askel 6. Käyttäjä siirtää komponentin ostoskoriin ja avaa sen.
7. Käyttäjä avaa tilaus - tai arauslomakkeen ja lähettää sen.
8. Käyttäjä kirjautuu sovelluksesta ulos ja sammuttaa sovelluksen.
**Poikkeukset** **Poikkeukset**
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment