Commit 245e7bf2 authored by M3587's avatar M3587
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 224cacca
Pipeline #71662 passed with stages
in 15 seconds
......@@ -165,6 +165,7 @@ Rajoitteet_ja_standardit --> Tuotekokonaisuus
>Sidosryhmiä: komponenttien tarjoaja, sovelluksen käyttäjä, uhkatekijä, sekä mahdollinen uusi käyttäjä.
```plantuml
[*]
Komponenttien_tarjoaja --> sovellus
Sovelluksen_kayttaja --> sovellus
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment