Commit 33e2d693 authored by M3587's avatar M3587
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent c0fb647c
Pipeline #71654 failed with stage
in 11 seconds
......@@ -164,9 +164,9 @@ Rajoitteet_ja_standardit --> Tuotekokonaisuus
>Sidosryhmiä: komponenttien tarjoaja, sovelluksen käyttäjä, uhkatekijä, sekä mahdollinen uusi käyttäjä.
```plantum1
```plantuml
Komponenttien tarjoaja --> (sovlleus)
Komponenttien tarjoaja --> (sovellus)
Sovelluksen kayttaja --> (sovellus)
Mahdollinen uhkatekija --> (sovellus)
Mahdollinen uusi kayttaja --> (sovellus)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment