Commit 6abfb32b authored by M3587's avatar M3587
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 85e2fda4
Pipeline #71701 passed with stages
in 17 seconds
......@@ -165,7 +165,7 @@ Rajoitteet_ja_standardit --> Tuotekokonaisuus
>Sidosryhmiä: komponenttien tarjoaja, sovelluksen käyttäjä, uhkatekijä, sekä mahdollinen uusi käyttäjä.
```plantuml
[Sidosryhmäkartta]
[Sidosryhmakartta]
Komponenttien_tarjoaja --> sovellus
Sovelluksen_kayttaja --> sovellus
......@@ -263,7 +263,7 @@ Huolto_1--(Tilauksen hyvaksynta)
```
* [Käyttötapaus 1 - Tilauksen muokkaus](pohjat/pohja-kayttotapaus.md)
* [Käyttötapaus 1 - Tilauksen muokkaus](pohjat/pohja-kayttotapaus1.md)
* [Käyttötapaus 2 - Tilauksen hyväksyntä](pohjat/pohja-kayttotapaus.md)
## Alustavat Käyttäjätarinat - User Story
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment