Commit 85e2fda4 authored by M3587's avatar M3587
Browse files

Add new file

parent 44c0b5aa
Pipeline #71696 failed with stage
in 12 seconds
# Use Case -pohja
[![](http://img.youtube.com/vi/cCP8WcQ9dqE/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=cCP8WcQ9dqE "")
## Use Case
Tähän on hyvä liittää näkymä valitusta asiaan liittyvistä käyttötapauskuvauksesta.
```plantuml
Esimerkki_asiakas -- (Tilauksen muokkaus)
```
Yllä PlantUML esimerkki, joka pitää muokata asianmukaiseksi ..
__Tsekkaa video ja poista linkki, jos homma selvä__
[![](http://img.youtube.com/vi/BjQAWfBMpcw/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=BjQAWfBMpcw "")
* Laatija:
* Päiväys / Versio?.
* Prosessiosa-alue?
**Käyttäjäroolit**
1. rooli?
2. rooli?
3. rooli?
**Esitiedot/ehdot**
1. Ehto
2. Ehto
**Käyttötapauksen kuvaus**
1. askel
2. askel
3. askel
4. askel
5. askel
6. askel
**Poikkeukset**
* P1
* P2
**Lopputulos**
* Lopputulos joka tulee kun Use Case suoritetaan
**Käyttötiheys**
* Kuvataan, kuinka usein käyttötapausta suoritetaan.
**Muuta**
* Kuvataan muita käyttötapaukseen liittyviä oleellisia tietoja, kuten avoimia asioita, viittauksia käytettäviin koodistoihin jne.
**Lähteet**
Tämä wiki-dokumentin runko pohjautuu [Julkisenhallinnon suosituksiin](http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/173)
Kiitokset alkuperäisen tekijöille!
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment