Commit ac93f221 authored by M3587's avatar M3587
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent f3443cac
Pipeline #71664 failed with stage
in 11 seconds
......@@ -167,10 +167,10 @@ Rajoitteet_ja_standardit --> Tuotekokonaisuus
```plantuml
[*]
Komponenttien_tarjoaja(tarjoaa sovellukesen komponentteja) --> sovellus
Sovelluksen_kayttaja(käyttää sovellusta ja hakee haluamiaan tietoja) --> sovellus
Mahdollinen_uhkatekija(yrittää vahingoittaa sovelluksen käyttöä) --> sovellus
Mahdollinen_uusi_kayttaja(harkitsee sovelluksen köyttöä, mikäli tarvetta ilmenee) --> sovellus
Komponenttien_tarjoaja([*]tarjoaja) --> sovellus
Sovelluksen_kayttaja([*]kayttaja) --> sovellus
Mahdollinen_uhkatekija([*]uhkatekija) --> sovellus
Mahdollinen_uusi_kayttaja([*]mahd.kayttaja) --> sovellus
```
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment