Commit c0fb647c authored by M3587's avatar M3587
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 28faa2c6
Pipeline #71653 passed with stages
in 15 seconds
......@@ -165,10 +165,12 @@ Rajoitteet_ja_standardit --> Tuotekokonaisuus
>Sidosryhmiä: komponenttien tarjoaja, sovelluksen käyttäjä, uhkatekijä, sekä mahdollinen uusi käyttäjä.
```plantum1
Komponenttien tarjoaja--(sovlleus)
Sovelluksen kayttaja--(sovellus)
Mahdollinen uhkatekija--(sovellus)
Mahdollinen uusi kayttaja--(sovellus)
Komponenttien tarjoaja --> (sovlleus)
Sovelluksen kayttaja --> (sovellus)
Mahdollinen uhkatekija --> (sovellus)
Mahdollinen uusi kayttaja --> (sovellus)
```
![](https://camo.githubusercontent.com/0d665c81987cc940b4d93c0dfdfcf0128d1d5754/68747470733a2f2f7777772e6c7563696463686172742e636f6d2f7075626c69635365676d656e74732f766965772f30303736373365342d333361362d346131312d623465312d6163366461633130306537352f696d6167652e706e67)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment